Badania Kliniczne

Dlaczego są tak ważne?
Badania kliniczne są to programy badań nad lekami, prowadzone z udziałem pacjentów, mające na celu określenie czy nowa forma terapii jest bezpieczna i na ile jest skuteczna. Badania kliniczne mogą również służyć sprawdzeniu nowych metod zapobiegania chorobom. W efekcie prowadzonych badań określone są nowe sposoby zapobiegania, diagnozowania lub leczenia poszczególnych chorób. Badania kliniczne w bezpośredni sposób przyczyniają się do postępu w medycynie.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat postęp w medycynie – w tym opracowanie wielu nowych leków i terapii – sprawił, że dziś potrafimy poradzić sobie z wieloma chorobami, które do niedawna były nieuleczalne.
Badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad, zgodnie z wytycznymi Good clinical practice (w skrócie GCP), czyli Dobrej praktyki klinicznej (DPK), z poszanowaniem praw i zagwarantowaniem bezpieczeństwa pacjentów – uczestników badania

Na czym polegają?
Najważniejszym celem prowadzenia badań przez ośrodki badań klinicznych jest potwierdzenie, że leki, które trafiają w ręce lekarzy i pacjentów, są bezpieczne i skuteczne.
Badania kliniczne stanowią bardzo ważny element procesu tworzenia nowego leku
– około 2/3 przeciętnego kosztu pracy nad daną cząsteczką związane są z prowadzeniem badań klinicznych, które stanowią istotny czynnik rozwoju medycyny.

Mając na uwadze wzrastające zaawansowanie technologii medycznych, wykorzystywanych
w nowoczesnych lekach oraz konieczność dostosowania się do coraz wyższych standardów
bezpieczeństwa stosowania produktu rola badań klinicznych systematycznie rośnie.

Badanie kliniczne są serią badań medycznych z udziałem pacjentów i/lub zdrowych
ochotników, których celem jest ustalenie, czy konkretny lek bądź terapia przynosi
spodziewaną korzyść medyczną, a jednocześnie określenie czy jest skuteczna i bezpieczna dla pacjenta.
Typowy proces obejmuje cztery fazy badań klinicznych (poprzedzone etapem badań
przedklinicznych, w czasie których na modelach komórkowych i zwierzęcych jest
weryfikowana koncepcja nowej metody terapeutycznej). Zgodnie ze standardami dobrej
praktyki klinicznej (Good Clinical Practice, GCP)